Swift – Základní operátory

Další kapitolou jsou základní operátory.  Až na pár vyjímek se to moc neliší od C, Objective-C.

Přiřazení

let a = 10 // konstanta
var b = 5 // promenna
b = a   // b je 10

Pokud je na pravé straně tuple, lze ho jednoduše rozložit do více proměnných.

let (a, b) = (1, 2)

Jedna změna tu ale přeci je. Narozdíl od C, Objective-C, operátor přiřazení nemá návratovou hodnotu, tzn. že níže uvedená konstrukce není platná ve Swiftu.

if x = y {
}

Tuto změnu vítám, protože dost často se stávalo, že člověk omylem napsal =  místo ==  (nebo opačně) a bylo vymalováno.

Aritmetické operátory

1 + 2 // 3
2 + 3 // 5
2 * 3 // 6
4 / 2 // 2

Další změna – by default, tyto operátory neumožňují tzv. přetečení. Pokud ho chceme, musíme použít operátor &+  místo + , apod. Ale o tom někdy příště.

Operátor +  je možné použít pro dva znaky, dva řetězce nebo řetezec a znak.

let c1: Character = "a"
let c2: Character = "b"
let ab = c1 + c2    // String "ab"

Modulo, zbytek po dělení

Modulo není modulo. Je to sice operátor % , ale funguje trochu jinak. a = b * m + r  kde m  je maximální počet b , který se vejde do a a r  je remainder, který je výsledkem operátoru % . Zároveň se u b  ignoruje znaménko, takže a % b == a % -b. A narozdíl od C, Objective-C, operátor %  funguje i u reálných čísel.

 9 % 4 // 1
 9 % -4 // 1
-9 % 4 // -1
-9 % -4 // -1
 8 % 2.5 // 0.5

++, –

Stejné jako u C, Objective-C.

var i = 1  // i == 1
let a = ++i // i == 2, a == 2
let b = i++ // i == 3, b == 2
let c = --i // i == 2, c == 2
let d = i-- // i == 1, d == 2

Unární +, –

Bez whitespace mezi operátorem a hodnotou.

let three = 3      // 3
let minusThree = -three // -3
let plusThree = +three // 3

Compound assignment

var a = 2 // 2
a += 2  // 4

Nemá navratovou hodnotu, tj. nejde použít jako let b = a += 2 .

Porovnávání

Porovnává hodnotu.

3 == 3 // true
3 > 3 // false
3 >= 3 // true
3 < 3 // false
3 <= 3 // true
3 != 3 // false

Funguje i na řetězce, znaky, …

"a" == "a"  // true
"aa" == "aa" // true
"ab" > "aa" // true
"ab" > "ab" // false
"ab" < "aa" // false

Neplést s ===  a !== . O tom někdy příště.

Ternární operátory

Swift má jeden. Stejné jako u C, Objective-C.

var a = 3          // 3
var b = ( a == 3 ? 2 : 1 ) // b == 2

Je to ekvivalent tohoto:

var a = 3
if a == 3 {
 var b = 2
} else {
 var b = 1
}

Rozsahy

Jsou dva – closed range a half closed range.

// closed
for i in 0...3 {
 // i je 0 az 3 (vcetne)
}

// half closed
for i in 0..3 {
 // i je 0 az 2 (vcetne)
}

Rozdíl je v jedné tečce, bacha na to.

Logické operátory

 • NOT !a
 • AND a && b
 • OR a || b

Vyhodnocuje se stejně jako v C, zleva doprava, takže přidávejte závorky aby bylo zřejmé co se hodnotí.